BuitensteBinnen

ARTIKEL

Bouwen aan vertrouwen

Door: Marte Kappert, 7Zebra’s

“Trust the people, trust the process”, stelt de Belgische auteur David van Reybrouck in zijn essay ‘Tegen verkiezingen’. Wie de samenleving serieus invloed wil geven, zal samen met inwoners moeten bouwen aan vertrouwen. In dat proces is het belangrijk dat de leef- en systeemwereld elkaar serieus nemen. Zo kun je al doende ontdekken dat er verschillende manieren zijn om samen de toekomst vorm te geven. Vertrouwen Van Reybroucks betoog inspireerde de gemeente Utrecht om in 2014 het coalitieproces na de gemeenteraadsverkiezingen open te gooien voor inbreng van bewoners. Zij konden meepraten over thema’s als onderwijs, mobiliteit en stadsontwikkeling. Later werden bewoners via loting ook betrokken bij de besluitvorming rond het Energieplan. Zoiets kan alleen lukken als je elkaar Hoe maak je werk van democratische vernieuwing? Creatief realisatienetwerk 7Zebra’s laat zien hoe je dit in de praktijk vormgeeft.

Democratische vernieuwing is een kwestie van durven doen

vertrouwt, want daar begint democratische vernieuwing mee. Er moet ergens een geloof zijn dat je samen verder komt.

Samen op berenjacht Vertrouwen ontstaat niet zomaar. Dat vraagt om wederzijds begrip en inlevingsvermogen. Maar vooral om het serieus nemen van elkaars zorgen. Wat houdt mensen tegen om te zoeken naar democratische vernieuwing? Waar zijn ze bang voor? Wat zijn de spreekwoordelijke beren op de weg? In Rotterdam is flink geïn- vesteerd in de samenwerking met de stad door met ambtenaren intern op berenjacht te gaan. Door de beren op de weg serieus in de ogen te kijken, werd het verjagen ervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dus niet alleen het probleem van een bepaalde afdeling of medewerker.

INITIATIEFNEMERS • Achtergrond (bewoners, (sociaal)onderne- mers,organisaties) • Passieengedrevenheid • Organisatiekracht

Wat is er nodig om het initiatief verder te brengen?

POLITIEKECONTEXT

VERBINDEN

• Maatschappelijke context • Politieke context • Actualiteit

• Fase vanhet initiatief • Verbindingmetanderepartijen • Communicatieen inspiratie

KOMPAS VOOR INITIATIEF

DRAAGVLAK

POTENTIEVANHET INITIATIEF • Innovativiteit • Flexibiliteit • Realiseerbaarheid • Potentieopde langere termijn

• Verbindingmetanderen • Draagvlak voorhet initiatief • Aansluitingopandere initiatieven • Mogelijkebotsendebelangen

INZETVANMENSEN ENMIDDELEN • Inzet vanmenskracht • Inzet van locaties • Mogelijkheden voor (co)financiering

WET-enREGELGEVING

• Wettelijkebeperkingen • Relevantbeleiden regelgeving • Anderemogelijkebeperkingen

JIJ MAAKT UTRECHT

BIJDRAGEAANDESTAD/WIJK • Bijdrageaan leefbaarheid stad/wijk/buurt/ straat • Bijdrageaan kwaliteit van levenmedebe- woners • Bevordertdeelnameaande samenleving

Wie moet wanneer waarover knopen doorhakken?

Kompas voor Initiatief (Utrecht)

Kompas voor Samenwerken met de Stad (Rotterdam)

BuitensteBinnen 19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online