BuitensteBinnen

Bewoners kijken niet meer automatisch naar de gemeente voor oplossingen

gaat het hier om confrontaties tussen oud en nieuw. Hij wil daarom de mensen intern bij de gemeente nog meer meenemen in de cultuurverandering. “Het is niet meer de vraag óf je mee veert maar hóe je mee veert.” Lage opkomst De rol van de gemeenteraad is daarbij cruciaal, vindt Schroor. Hij verwacht dat de raadsleden een bij de wijk betrokken houding aannemen, maar dat is nog weleens lastig. “Op uitnodigingen komen vaak maar een of twee raadsleden af. Op de korte termijn is dat wel snel en relatief makkelijk werken.” Maar de wijkwet- houder zet wel vraagtekens bij de effectiviteit op de langere termijn. “Als ik het vergelijk met de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk, dan is de gemeenteraad daar sterker en ook meer formeel betrokken.” Gemêleerd gezelschap Als wijkambtenaar in de Oosterparkwijk is Frank Brander nauw betrokken bij de totstandkoming van deze eerste Coöperatieve Wijkraad (CWR) van Nederland. Sinds maart 2018 is de CWR op volle sterkte. “Elf wijkbewoners en zes raadsleden hebben zeggenschap over belangrijke onderwerpen in de Oosterparkwijk. Ze beslissen zoals de wijk zou doen.” Extra bijzonder is dat de elf inwoners via een aselecte loting onder alle inwoners zijn aangewezen, en dus een gemêleerd gezelschap vormen. “We zijn hier echt teruggegaan naar de roots van de democratie: er wordt niet langer vóór de burger, maar dóór de burger besloten.” Dit experiment van de Gemeente Groningen is geïnspireerd op ervaringen in Londen en onderdeel van de Democratic Challenge van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Meer dan een modieuze benadering Dit alles gaat over een realistisch besef van de plek van de gemeente in de netwerksamenleving, betoogt Brander. “Soms als gelijkwaardige partner, soms als hoeder van het algemeen belang of dat van de ‘zwakste’ medeburger.” Het is dus meer dan een modieuze benadering, zegt hij. Daarom is het extra belangrijk dat de raadsleden goed op elkaar ingespeeld raken. “Naast de elf inwoners zitten er immers ook zes gemeenteraadsleden in de coöperatieve wijkraad. Zij zitten er niet namens hun partij, maar namens de gemeenteraad als geheel. Dat helpt bij het meeden- ken vanuit het stedelijk perspectief. In de aanvangsfase heeft een trainer de gehele groep begeleid.” Al met al heeft de aanloop een kleine drie jaar geduurd. Behalve doorzettingsvermogen was volgens Brander vertrouwen de sleutel om zo ver te komen. “De burgemeester omarmt dit experiment. Maar als je niets laat zien dan is het vertrouwen weg.” Groningen ontwikkelt niet alleen vernieuwende manieren om mee te beslissen, maar ook om mee te denken over gemeente- lijk beleid. Onder de noemer Stadadviseert gebeurt dat over de sociale vraagstukken die spelen. Stadadviseert bestaat uit: • Een stedelijke adviesgroep van ongeveer vijftig bewo- ners: een mix qua achtergronden en deskundigheden. Zij denken mee in korte of langere adviestrajecten. • Een expertisepool: een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties die in het sociaal domein actief zijn, waaronder kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG. Stadadviseert werkt in groepen samen aan vraagstukken waarbij zoveel mogelijk perspectieven bijeen komen. Deze groepen kennen geen traditionele vergadercultuur en werken met verschillende werkvormen, die afgestemd zijn op het vraagstuk. MEEDENKEN VIA STADADVISEERT

Het is niet meer de vraag óf je mee veert maar hóe je mee veert

Zwerfafval Het leidt tot hele tastbare thema’s, verzekert Brander: “De Wijkraad beslist zelf welke onderwerpen ze op de agenda zetten. Bijvoorbeeld de problemen van hondenpoep en zwerf- afval.” De wijkraad krijgt ideeën aangedragen van een digitaal wijkpanel. Dat bestaat uit vierhonderd inwoners die ook door loting aangewezen zijn. Er is bewust geen limiterende lijst met onderwerpen en bevoegdheden opgesteld. Logischerwijs zijn er onderwerpen waarover de CWR niet kan beslissen, zoals bestuurs- en arbeidsrechtelijke aangelegenheden, vergunningen en bestemmingsplannen. Wezenlijk is volgens Brander dat de wijkraad zelf beslist. “Ook of de raad een thema zelf kan en wil oppakken. Dat brengt het gesprek over wat belangrijk is terug naar de wijk. Bewoners kijken niet meer automatisch naar de gemeente voor oplossingen.”

Meer informatie: www.stadadviseert.nl

Meer informatie over de Coöperatieve Wijkraad: www.cooperatievewijkraad050.nl

22 BuitensteBinnen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online