BuitensteBinnen

OPINIE

Van challenge naar change

Er bestaan geen blauwdrukken voor een gemeentelijk veranderproces

❺ Zorg voor democratisch vakmanschap Wanneer is het samenspel tussen ambtenaren, raadsleden, college en inwoners ‘democratisch’ te noemen, en wanneer niet? Dat wordt niet alleen bepaald door de legitimiteit van de raad, maar ook door de organisatie van democratische processen. Is het proces inclusief, transparant, worden argumenten en tegengelui- den gehoord en uitgewisseld, hebben alle belangen een stem? De Universiteit Tilburg doet momenteel onderzoek naar ambtelijk en democratisch vakmanschap.

❸ Betrek de gemeenteraad en de samenleving er vanaf het begin bij Zoek je naar een nieuw samenspel met de lokale samenleving? Geef het veranderproces dan ook samen met deze samenleving vorm. Ga dus niet eerst intern de boel op orde brengen en pas dan in gesprek met de buitenwereld. Maar zoek samen nieuwe vormen, en betrek ook de gemeenteraad daar vanaf het begin bij. Uitgangspunt is: the whole system in the room . In Amersfoort bijvoorbeeld, werken ze met gemengde groepen van inwoners, ambtenaren en raadsleden. ❹ Leer door te doen Er bestaan geen blauwdrukken voor een gemeentelijk verander- proces. Het is vooral een kwestie van anders doen, reflecteren, evalueren en leren. Het zijn kleine stappen in het primaire proces, niet daarnaast. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie waar- in zij systematisch casuïstiek en dilemma’s in het werk bespreken.

DEMOCRATIC CHALLENGE

DEMOCRATIE IN ACTIE

De Democratic Challenge was een driejarig programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het was gericht op vernieu- wing van de lokale democratie door leren en experimenteren. Het programma liep van 2015 tot 2018.

Op basis van de ervaringen van de Democratic Challenge werken de VNG en het Ministerie van BZK aan een nieuw vierjarig ondersteuningsprogramma: Democratie in Actie. De focus ligt op lokale leerprocessen om samen tot een nieuw democratisch samenspel te komen. Voor meer informatie:

www.democraticchallenge.nl

www.democraticchallange.nl/democratie-in-actie

BuitensteBinnen 31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online